Gdańsk

Polityka prywatności

Polityka prywatności.

Informacja o danych osobowych dla gości hotelowych obiektu „Willa Jaśkowy Dworek”

Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?

Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest firma MARTEL Krzysztof Stepokura, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57A, numer NIP: 584-100-85-28, REGON: 190482980, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?

Celem, dla których obiekt przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt jest:

  1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu.
  2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
  3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w tym celu tj. w celu kierowania do gości informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez obiekt jest umowa o świadczeniu usług hotelarskich Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Obiekt informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.
  2. Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.
  3. Firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.
  4. Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Pani/a dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później a pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych – przez okres ważności zgody na cele marketingowe i/lub profilowanie.

Prawa Gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pan/i prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Dworku. Ponadto, obiekt udostępnia adres email: kontakt@jaskowydworek.pl , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Obiekt nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługę hotelowej/dostawę może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

Lokalizacja